Opłaty

Z dniem 01.01.2019r. na podstawie §14 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzony zostaje nowy cennik usług nie ujętych w taryfie. Treść zarządzenia wewnętrznego nr 17 z dnia 19.12.2018r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Cennik stanowiący załącznik do powyższego zarządzenia dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie przedsiębiorstwa.

Cennik PGK Sp. z o.o.pdf


Dnia 18 października 2018 r.  Rada Miasta  Radzionków przyjęła Uchwałę nr LIV/466/2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała nr LIV/466/2018 z dnia 24 października 2018 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zgodnie z uchwałą Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Link do uchwały: http://www.bip.radzionkow.pl/?a=23348, link do ogłoszenia: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/6624/

OGŁOSZENIE

Zgodnie z treścią art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ogłasza wprowadzenie nowych taryf stawek i opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywać od 21.06.2018 r. do 20.06.2021 r.

Wysokość taryf przedstawia się następująco:

cena za 1 m3 dostarczanej wody:

- netto: 5,91 zł
- brutto: 6,38 zł

 

cena za 1 m3  odprowadzonych ścieków:

- netto: 6,11 zł
- brutto: 6,60 zł

 

opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie zapotrzebowania  na wodę w zł/m-c:

- podgrupa 1            7,83 zł  netto             8,46 zł  brutto
- podgrupa 2          21,69 zł  netto           23,43 zł  brutto
- podgrupa 3          88,37 zł  netto           95,44 zł  brutto

 

opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w zł/m-c:

- netto: 4,46 zł
- brutto: 4,82 zł

 

opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza przy   punkcie czerpalnym wody w budynkach wielolokalowych w zł/m-c:

- netto: 6,29 zł
- brutto: 6,79 zł

 

opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w zł/m-c:

- netto: 6,29 zł
- brutto: 6,79 zł 
                                                                              
                                                                                                                                                                      PREZES
                                                                                                                                                    mgr inż. Marcin  Szczygieł

Załącznik:

Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków