Działając zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje o wprowadzeniu nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywać na terenie Gminy Radzionków. Planowany termin obowiązywania nowych taryf to okres od 02.02.2022 r. do 01.02.2025 r.

Treść taryfy znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.pgk.radzionkow.pl (w zakładce „Opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków") lub w siedzibie Spółki.