Aktualności

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przypomina o obowiązku dokonania przez właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie gminy Radzionków przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenia jej przed zamarznięciem, a w szczególności o:

  • odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, basenów, fontann, studzienek wodomierzowych  itp.,
  • ocieplenie instalacji i wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych,
  • zapewnienie dostępu do armatury usytuowanej na terenach prywatnych (zasuwy, studnie wodomierzowe),
  • utrzymanie studzienki wodomierzowej lub pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające ich prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych,                   
  • oczyszczanie zasuw, hydrantów i włazów kanalizacyjnych usytuowanych w pasie drogowym z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z §4 ust. 4 obowiązującego regulaminu „Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa, w przypadku uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź uszkodzenia plomb, czy też innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych”.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że w razie rozerwania lub uszkodzenia wodomierza z powodu jego nie zabezpieczenia przed okresem zimowym, Odbiorca poniesie koszty związane z zakupem nowego wodomierza, ponownym jego montażem oraz oplombowaniem.